ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು


ಆ್ಯಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ .
ಶಾಖೆ:ಕುಂದಾಪುರ
ವಿಳಾಸ: ಹಳೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಬಳಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ-576201 
IFSC Code: UTIB0001118 
Branch Code:001118 
MICR Code: 576211202
ಪೋನ್: (08254) 235601/ 02/ 03 / (08254) 235604
***********************************************************
ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆ:ಕುಂದಾಪುರ
ವಿಳಾಸ: ಪುರಸಭೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576201
IFSC Code: ICIC0001076
Branch Code:001076
MICR Code: 576229202
ಪೋನ್: ಸಂದೇಶ್- 9845578000 

ಐ.ಡಿ.ಬಿ.ಐ. ಬ್ಯಾಂಕ್ 

ಶಾಖೆ: ಕುಂದಾಪುರ
ವಿಳಾಸ: ಪುರಸಭೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576201
IFSC Code: IBKL0000204
Branch Code:000204
MICR Code:---
ಪೋನ್: 08254-2335501-02