ಕಾರ್ಪೋರೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು

ಕಾರ್ಪೋರೆಶನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಶಾಖೆ: ಕುಂದಾಪುರ
ವಿಳಾಸ: ಪಿ.ಬಿ. ನಂ. 11, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ-576201
IFSC Code: CORP0000002 
Branch Code: 000002 
MICR Code: 576017202
ಪೋನ್:  08254-230321
*****************************************************
ಶಾಖೆ: ಗೋಪಾಡಿ
ವಿಳಾಸ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪೋಸ್ಟ್ ಆಪೀಸ್ ಎದುರು, ಗೋಪಾಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ-576222
IFSC Code: CORP0000258
Branch Code: 000258
MICR Code: ---
ಪೋನ್:  08254-261805
****************************************************
ಶಾಖೆ: ಹೊಸಂಗಡಿ
ವಿಳಾಸ: ಡಿ. 51-5ಎ II 18, ಹೊಸಂಗಡಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ-576229
IFSC Code: CORP0000256
Branch Code:000256
MICR Code: ---
ಪೋನ್:  08259-2288229
*****************************************************
ಶಾಖೆ: ವಡೆರಹೋಬಳಿ
ವಿಳಾಸ: ವೊದಲ ಮಹಡಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ವಡೆರಹೋಬಳಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ-576201
IFSC Code: CORP0000273
Branch Code: 000273
MICR Code: 576017203
ಪೋನ್:  08254-230510