ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಶಾಖೆಗಳು

ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ಶಾಖೆ: ಕುಂದಾಪುರ
ವಿಳಾಸ:  ಶ್ರಿಲತಾ ಮಹಲ್ ಕಟ್ಟಡ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ,ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ 576201,
IFSC Code: KARB0000140
Branch Code: 000140
ಪೋನ್: 08254-232235,230320,
************************************************
ಶಾಖೆ: ಹಂಗಳೂರು
ವಿಳಾಸ:  ಹಂಗಳೂರು, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ-576 217
IFSC Code: KARB0000321
Branch Code: 000321
MICR Code:---
ಪೋನ್: 08254-220208,2564779
************************************************
ಶಾಖೆ: ನಾಗೂರು
ವಿಳಾಸ:  ಶ್ರಿ ಗಣಪತಿ ಕೃಪಾ, ನಾಗೂರು, ಕಿರಿಮಂಜೆಶ್ವರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ-576 253
IFSC Code: KARB0000422 
Branch Code: 000422 
MICR Code:---
ಪೋನ್: 8254-254362,
************************************************
ಶಾಖೆ: ಸಿದ್ದಾಪುರ
ವಿಳಾಸ: ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಿದ್ದಾಪುರ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ-576229
IFSC Code: KARB0000706
Branch Code:000706
ಪೋನ್: 08259-784234,784340
*************************************************
ಶಾಖೆ: ತ್ರಾಸಿ
ವಿಳಾಸ: ಡಾನ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ತ್ರಾಸಿ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ- 576235
IFSC Code: KARB0000755 
Branch Code:000755 
MICR Code: ---
ಪೋನ್: 08254-245128,221248
************************************************
ಶಾಖೆ: ಉಪ್ಪುಂದ
ವಿಳಾಸ: ಮೋಹನ ಪದ್ಮ ನಿಲಯ, ಉಪ್ಪುಂದ, ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ- 576232
IFSC Code: KARB0000801
Branch Code:000801
MICR Code: ---
ಪೋನ್: 08254-256041,242336