ವೇದ್ಕಿ ಮ್ಯಾಲ್ ನಾಟ್ಕು ಮಾಡುದ್ ಅಷ್ಟ್ ಸುಲ್ಬಕ್ ಅಲ್ದೇ...


    ಮಾತಿಗ್ ಜನ ಹೇಳುದಿತ್ 'ನಾಟ್ಕದೌರ್ನ್ ನಂಬುಕಾಗ'. ಅದಕ್ ನಾವ್ ಹೇಳುದ್ 'ನಾವ್ ಬರಿ ವೇದ್ಕಿ ಮೇಲ್ ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ಕು ಮಾಡುವರ್... ಹಾಂಗಂಬುಕ್ ಹೋರೆ ಈಗ್ಲಿನ್ ಕಾಲ್ದಾಗೆ ಯಾರನ್ ಯಾರೂ ನಂಬು ಹಾಂಗಿಲ್ಲೆ.
     ನಾವ್ ನಾಟ್ಕು ಮಾಡುಕ್ ಎಷ್ಟ್ ಕಷ್ಟು ಪಡತ್ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗ್ ಎಂತ ಗೊತಿತ್. ಒಂದ್ ನಾಟ್ಕು ಮಾಡುಕೆ ಎಷ್ಟ್ ಶ್ರಮು ಹಾಕಕ್. ಆ ಪುಸ್ತಾಕ್ದಾಂಗಿನ್ ಮಾತ್ ಬಾಯಿ ಪಾಟು ಮಾಡ್ಕ್, ದಿನಾ ಬಯ್ಯಾಪತಿಂದ್ ಹಿಡ್ದ್ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ ಹನ್ನೂಂದ್ ಗಂಟಿವರಿಗೂ ಯಾವಯದಾರೂ ದೇವಸ್ಥಾನದ್ ಚಾವಡಿಯಾಂಗೂ, ಇಲ್ಲಾ ಯಾರ್ದಾರೂ ಗುರ್ತಿದ್ದರ್ ಮನಿ ಮೆತ್ತಿನ್ ಮ್ಯಾಲೋ ಅಭ್ಯಾಸು ಮಾಡ್ಕಾತ್. ತಿಂಗ್ಳಾನ್ ಗಟ್ಲಿ ಹೀಂಗೆ ಮಾಡ್ರ ಮ್ಯಾಲೆ ಒಂದ್ ನಾಟ್ಕು ತಯರಾತ್. ಕಡೀಕ್ ಒಂದ್ ದಿನು ಅದ್ರ ಪ್ರದರ್ಸನು ಇಟ್ಕಂಡ್ ಅದಕ್ ಗೊಸ್ರಾಯ್ ಅವ್ರ್ ಇವ್ರ್ ಹತ್ರ್ ಹೋಯ್ ದುಡ್ಡ್ ಒಟ್ಟ್ ಹಾಯ್ಕಂಡ್ ಅಂತೂ ಆ ನಾಟ್ಕು ವೇದ್ಕಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಆಡುದ್. ಮರ್ ದಿನು ಪ್ಯಾಟಿ ಬದಿ ಬಂದಾಳಿಕೆ ಯಾರಾರು ಸಿಕ್ಕಿ ನಮ್ ಪಾತ್ರದ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಂತಾರೂ ಹೇಳ್ತ್ರಾ ಕಾಂಬೋ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಕಾಯ್ತಾ ಆಯ್ಕಂಬುದ್. ಯಾರಾರು ಹೊಗಳ್ರೆ ಅದೇ ಕುಸಿ.
     ನಾವೆಲ್ಲಾ ಚಟಕ್ಕೂಸ್ಕರ ಒಂದ್ ಸಂಗು ಕಟ್ಕಂಡ್ ನಾಟ್ಕು ಮಾಡುದ್. ಇದರ್ಹಾಂಗೆ ದುಡ್ ಮಾಡ್ಕ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಇಲ್ಲೆ. ನಮ್ ಸಂಗಕ್ ಒಂದಿಷ್ಟ್ ದುಡ್ ಉಳದ್ರ್ ಸಯ್. ನಮ್ಗೆಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾರ್ ಬ್ಯಾರೆ ಕೆಲ್ಸು ಇತ್, ಕೆಲವ್ರ್ ಶಾಲಿ ಮಾಸ್ಟ್ರ್, ಹೋಟ್ಲಿನರ, ಮತ್ ಕೆಲವ್ರ್ ರಿಕ್ಷಾ ಬಿಡುವರ್, ಇದೆಲ್ಲಕಿಂತ್ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನರ್, ಎಂಜಿನಿಯರ್, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಎಲ್ರೂ ನಮ್ ಜೊತಿಗ್ ಪಾತ್ರು ಮಾಡ್ತ್ರ್.
      ನಾವ್ ಕಾಲಿ ಊರಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾ ಪರೂರಂಗೂ ನಾಟ್ಕು ಮಾಡತ್. ಅಲ್ಯರ್ ಯಾರಾರೂ ತಮ್ ದೇವಸ್ಥಾನದಂಗೆ ಇಲ್ದಿರೆ ಅವ್ರ್ ಸಂಗು ಸಂಸ್ಥಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವುಕ್ಕೆ, ಜಾತ್ರಿಗೆ ಎಂತಕಾರೂ ನಾಟ್ಕು ಬೇಕಾರೆ ನಾವ್ ವೈಸ್ಕ್ಣತ್. ನಾವ್ ಪಾತ್ರು ಮಾಡೋರ್, ಮೇಕಪ್ನರ್, ಸಂಗೀತ್ದರ್, ಎಲ್ಲಾ ಒಟ್ಟಿಗ್ ಹತ್ರಿಂದ್ ಹದ್ನೈದ್ ಜನು ಸೇರ್ಕಂಡ್ ಒಂದ್ ಟೆಂಪು ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಪುದ್. ಕೆಲುವ್ ಸಮಿಗೆ ಪಾತ್ರು ಮಾಡ್ವರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಳಿಕೆ ಎರ್ಡ್ಡೆರ್ಡ್ ಟೆಂಪು ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಹೋಪುದೂ ಇತ್. ಆಗಳಿಕೆಲ್ಲಾ ಈ ಕರ್ಸ್ದರ್ ಕೊಡು ದುಡ್ಡ್ ಟೆಂಪುಕ್ ಕೊಡುಕೆ ಆತ್. ಇದೆಲ್ಲಾ ಆಯ್ತಲೆ ಕೆಲವ್ ಕಡಿಗ್ ನಾವ್ ನಾಟ್ಕು ಮಾಡುಕ್ ಹೋದಲ್ ಬಂದ್ರ್ಯಾ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಕೆಂಬರ್ ಗತಿ ಇರುದಿಲ್ಲೆ. ಉಂಬುಕ್ ತಿಂಬುಕ್ ಸಾಯ್ಲಿ, ಕುಡುಕ್ ನೀರ್ ತಂದ್ಕೊಡುವರ್ ಇರುದಿಲ್ಲೆ. ಅವ್ರ್ ಮನ್ಸಿಗ್ ದುಡ್ ಕೊಡುದಿಲ್ಯಾ ಮಾಡಿಹೋತೊ ಅಂಬಂಗಿರತ್ತೋ ಏನೋ. ಅಪ್ರಾತ್ರಿಗೆಲ್ಲಾ ವೇದ್ಕಿ ಬಿಟ್ ಕೊಡ್ತ್ರ. ನಾವ್ ನಾಟ್ಕು ಮುಗ್ಸ್ಕಂಡ್ ಮನಿಗ್ ಬಪ್ಪಷ್ಟೊತ್ತಿಗ್ ಬೆಳ್ಗಾಯಿರತ್. ನಿದ್ರಿ ಮಾಡುಕೂ ಸಮಿ ಇರುದಿಲ್ಲೆ, ಬೆಳ್ಗಾತ್ ಮತ್ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಹೋಪುದ್. ಹಿಂಗೆಲ್ಲಾ ಆದಳಿಕೆ ಬಗೀಲ್ ಬೇಜಾರಾತ್. ಹಾಂಗ್ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಕೆಲುವ್ ಕಡಿಯಂಗ್ ಒಳ್ಳೇ ರಿತ್ಯಂಗ್ ಕಂಡ್ಕಂತ್ರ್, ಆಗಳಿಕ್ ಈ ಬೇಜಾರೆಲ್ಲಾ ಸಮು ಆತ್. ಈಗೀಗ್ ನಾವ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಕಂಡಿತ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಾರೂ ನಾಟ್ಕು ಬೆಂಕಂದ್ಹೇಳಿ ಕೆಂಬುಕ್ ಬಂದಾಳಿಕೆ ನಮ್ಗ್ ಎಂತೆಲ್ಲಾ ಆಯ್ಕ್ ಅಂದ್ಹೇಳಿ ಮೊದ್ಲೆ ಹೇಳಿ ಬಿಡತ್. ಆರೂ ಕೆಲವ್ ಕಡಿಯಂಗ್ ಸುದಾರ್ಸ್ಕಣಕ್ಕೇ ಆತ್, ಯಾವ ನಮ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ಕು ಮಾಡುಕೆ ವೇದ್ಕಿ ಇರುದಿಲ್ಲೆ, ಅದನ್ನೂ ನಾವೇ ಹೋಯ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ಕಣ್ಕ್. 

 - ಯೋಗೀಶ್ ಬಂಕೇಶ್ವರ್

ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರೆಯಿರಿ