ಹ್ವಾಯ್, ಈ ಸರಿ ಓಟ್ ಹಾಕುಕ್ ಮರಿಬೇಡಿ ಮಾರ್ರೆ...

ಮತದಾನದ ಮಹತ್ವದ ಕುರಿತು ನಮ್ಮ ಅಂಕಣಕಾರ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ  ಬರೆದ ಲೇಖನ.
********************************************

     ಜಗ್ನಾಥ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಡ್. ನನ್ನ ಊರ್, ನನ್ನ ಜನ ಅನ್ದೆಳಿ ಊರಿನರ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಯೊಚ್ನಿ ಮಾಡು ಗಂಡ್. ಒಳ್ಳೆ ರೀತೆಗ್ ಓದ್ಕಂಡ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರೆಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ರೂ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟ್ ನನ್ನ ಓರೆಗ್ ನಮ್ಮ ಜನ್ರಿಗ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಕ್. ಎಲ್ಲರಿಗು Government ಯಿಂದ ಏನೆಲ್ಲ ಸೌಲತ್ತ್ ಸಿಕ್ಕತ್ತ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಸಕ್ ಅನ್ದೆಳಿ ಗ್ರಾಮ್ ಪಂಚಾಯ್ತಿ Election ಗೆ ನಿತ್ಕಂಡ. ಅವ್ನ ದೊಸ್ತಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಜಿನೀಯರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದ್ಕಂಡ್ ದೂರದ್ದ್ ಬೆಂಗ್ಳೂರೆಗ್ ಸೆಟ್ಲ್ ಅಯಿರ್. 
      ಏಲೆಕ್ಷನಾಗ್ ಅವ್ನಿಗ್ ಎದ್ರಾಯಿ ನಿತ್ಕಂಡನ್ ಪಾಂಡು. ಎಣ್ಣಿ ಪಾಂಡು. SSLCಗೆ ಮೂರ್ ಸಲ ಡುಮ್ಕಿ ಹ್ವಡ್ಕಂಡ್ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ದುಡ್ಡೆಗ್ ಶೋಕಿ ಮಾಡು ಮನೆಹಾಳ. ಅವ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕ್ ಬರ್ದೆಇಪ್ಪವ್, ಉಂಡಾಡಿ ಗುಂಡರ ಗ್ಯಾಂಗ್. ಬೆನ್ನ್ ಹಿಂದ್ ಜನ ಇಪ್ಪುಕೊಯಿ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ರೆ ನಾನ್ ಬೇಕಾದಂಗ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಲಕ್ ಅನ್ದೆಳಿ ಪಾಂಡು ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕಂಡ. ಒಂದ್ ಬದೆಗ್ ಊರಿಗ್ ಯೆಲ್ಲರಿಗ್ ಬೇಕಾದ್ ಜಗ್ನಾಥ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಬದೆಗ್ ಊರನ್ನೇ ಲೂಟಿ ಮಾಡುಕ್ ಹೊರಟ ಪಾಂಡು. ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಧ್ಯಾವಂಥರೂ ಸಿಟೆಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲ್ಸದೆಗ್ ಇದ್ರ್. ಊರೆಗ್ ಯಾರ್ ಗೆದ್ರೂ-ಸೋತ್ರೂ ಇವ್ರಪ್ಪನ್ ಮನಿ ಗೆಂಟ್ ಎಂತ ಹ್ವಾತಿಲ್ಲ ಅಂಬು ರೀತೆಗ್ ಅವ್ರ್ ಪಾಡಿಗ್ ಇದ್ರ್. ಇನ್ನ್ ಓರೆಗ್ ಉಳ್ದರ್ ಓದುಕ್ ಬರುಕ್ ಬರ್ದಿದ್ದ್ ಅನಕ್ಷರಸ್ತರ್, ಹಳಿಯರ್-ಮಳಿಯರ್, ಪುಂಡ್-ಪೊಕ್ರಿಗಳ್ ಹಾಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಗ್ನಾಥನ ತರ ಊರಿಗ್ ಒಳ್ಳೇದ್ ಮಾಡ್ಕ್ ಅನ್ದೆಳಿ ಎಣ್ಸ್ಕಂಡ್ ಬುದ್ದಿ ಜೀವಿಗಳ್. ಜಗ್ನಾಥನ ಹಿಂದೆ ಊರಿಗ್ ಮಾಡು ನಾಕ್ ಜನ ಇದ್ರೆ, ಪಾಂಡು ಹಿಂದೆ ಅವ ಕೊಡು ದುಡ್ಡಿಗ್, ಎಣ್ಣಿಗ್ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಕಂಡ್ ನೂರಾರ್ ಪೊಕ್ರಿಗಳ್ ಹಿಂಡೇ ಇತ್ತ್.
        ಜಗ್ನಾಥ ಮನಿ-ಮನಿಗ್ ಹೋಯಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಎಂತ ಮಾಡುಕ್ ಆತ್ತ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಿ ಅನ್ದೆಳಿ ಹೇಳಿ ಓಟ್ ಕೆಂತಿದ್ರೆ, ಓಟಿಗ್ ೨೫೦ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತೆ ಮನಿ ಯಜ್ಮಾನಂಗೆ ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲಿ ಯೆಣ್ಣಿ. ಅನ್ದೆಳಿ ದುಡ್ಡ್ ತೋರ್ಸಿ ಜನರನ್ನ ತಪ್ಪ್ ದಾರಿಗ್ ಎಳಿತಿದ್ದ ಪಾಂಡು. ಏಲೆಕ್ಷನ್ ದಿನ ಬಂದೆ ಬಿಡ್ತ್. ಊರಿನ್ ಹೆಚ್ಚಿನರ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ರ್. ಜಗನ್ನಾಥ ಬೆಂಗ್ಳೂರೇಗ್ ಇಪ್ಪು ದೋಸ್ತಿಗೆಲ್ಲಾ ಬಂದ್ ಓಟ್ ಹಾಕುಕ್ ಹೆಳ್ರೂ ಯಾರು ಬಪ್ಪು ಮನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲ. ಪಾಂಡು friends ಎಲ್ಲರೂ ಊರೆಗೆ ಬಳಿತಿಪ್ಪರ್. ಅವ್ರ್ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕ್ ಬರ್ದಿರೂ ಅವ್ರ್ ಓಟ್ ಮಾತ್ರ ಕೆಲ್ಸಕ್ ಬಂತ್. election ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಮುಗ್ದೆ ಹೋಯಿತ್. ಪಾಂಡು ಲಕ್ಷಾಂತ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ಚ್ ಮಾಡಿ, ಜನ್ರ ಮಂಡಿ ಹಾಳ್ ಮಾಡಿ ಕಡಿಗೂ ಗೆದ್ದ. ನಿಷ್ಟಾವಂತ, ಪ್ರಾಮಣಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಗನ್ನಾಥ ಬರಿ 10 ಓಟಿಗ್ ಸೋತ. ಜಗನ್ನಾಥನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಓಟ್ ಹಾಕುಕ್ ಬಂದಿದಿರೆ ಇವತ್ತ್ ಅವ ಗೆಲ್ತಿದ್ದ. ಊರೂ ಉದ್ದಾರ ಆತೀದೀತೇನೋ??.
        "ಅಯ್ಯೋ, ನಂದ್ ಒಂದ್ ಓಟಿಂದ ದೇಶ ಉದ್ದಾರ ಆತ್ತಾ, ನಾನ್ ಓಟ್ ಹಾಕ್ದಿರ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಯಂತ ಆತ್ತ್? " ಅಂದೇಳಿ ನೀವ್ ಅಂದ್ಕಂಡ್ರೆ , ನಿಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಓಟ್ ದೇಶದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತ್ ನೀವ್ ವೊಟ್ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆರೇ, ಅಕ್ಕಿ ಕೆಜಿಗೆ ಹತ್ತ್ ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ರಕುಡ್ಲೆ ಮಾತಾಡು ಹಕ್ಕ್ ನಿಮಗಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಷ್ಟಾವಂತ ಪ್ರತಿನಿದಿನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಲಕಿದಿತ್, ಆಗಳಿಕ್ ಸೊಕ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕಂಡ್ ಮನಿಕಂಡ್ ಈಗ ಅವ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಇವ ದುಡ್ಡ್ ತಿಂತ ಅಂದೇಳಿ ಹೇಳು ಹಕ್ಕ್ ಕಳ್ಕಂತ್ರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಷ್ಟರ ವರೆಗೆ ಆದದ್ದನ್ನ ತಡುಕ್ ಆಯ್ದೆ ಇದ್ರು, ಮುಂದ್ ಆಪುದನ್ನಾದ್ರೂ ಸರಿ ಮಾಡುಕೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಜ್ವಲವಾದ ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸಿ ಕೊಡುಕೆ, ಹುಟ್ಟು ಮಗುವಿನ ಕೈಯೆಗ್ ದೇಶದ ಸಾಲನ ಉಡುಗೋರೆ ಆಯಿ ಕೊಡುದನ್ನ ತಪ್ಸುಕಾದ್ರೂ ಈ ಸಲ ನೀವ್ ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ಯಾರ ಏಂಜಲ್ ಕಾಸಿಗೂ ಬಿಳ್ದೆ, ಒಬ್ಬ ನಿಷ್ಟಾವಂತ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನ ಇನ್ನೂ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬಟ್ಟಿ ಕಟ್ಕಂಡ್ ಯಾರದ್ದೋ ಗುಲಾಮಗಿರಿಯಲ್ಲ್ ಇರುದಿಲ್ಲ ಅಂದೇಳಿ ತೋರ್ಸುಕಾದ್ರೂ ಓಟ್ ಹಾಕಿ. ಹಾಂಗಾರೆ ಓಟ್ ಹಾಕುವತಿಗ್ ಸಿಕ್ವ... ಏನಂತ್ರಿ ??

ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಭಾಧ್ಯತೆ.