ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಗಂಡಿನ್ ತಮಾಷೆ ಕೇಣಿ...


          ಚಣ್ಣ್ ಮಕ್ಳ್ ಎಷ್ಟ್ ಜೋರ್ ಇರ್ತೊ ಅಲ್ದಾ? ನಾನ್ ದಿನಾ ಪ್ಯಾಟಿಗ್ ಹ್ವಾತಿ ಎಂಗೆ  ಮಕ್ಳನ್ ಮಾತಾಡ್ಸುದುಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಅಪುದ್ ಅಲ್ ದಿನಾ ಒಂದ್ ಚಣ್ ಗಂಡ್ ನಂಗ್ ಸಿಕ್ತಿತ್ ಅದ್ಕೇ ಒಂದ್ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಬ್ರ್ ಆ ಗಂಡ್ ತುಂ¨ ಮಾತಾಡತ್ ಒಂದಿನಾನನ್ನತ್ರ ಬುದ್ವಾರಾ ಮೈಸೂರ್ಗ್ ಹ್ವಾತಿ ಅಂತ್ ಹೇಳ್ತ್. ಯಾರ್ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹ್ವಾತ್ರ್ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಂಡಿ, ಅದ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ಮನಿಯಾಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ್ ನನ್ನನ್ನ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹ್ವಾತ್ರಂಬ್ರ್’ ಅಂತ್ ಆ ಗಂಡ್  ಅದ್ನ್ ಖುಷಿಯಂಗ್ ಹೇಳ್ತಿತ್. ಮತ್ತೆಂತಲ್ಲಾ ಮಾತಾಡ್ಕಂಡ್ ನಾನ್  ಮನಿಗ್ ಬಂದಿ, ಆ ಗಂಡೂ ಅದ್ರ ಮನಿಗ್ ಹೋಯ್ತ್. ನಾನ್ ಮನಿಯಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಒಂದ್ ಗಂಡ್ ಹೀಂಗೀಗ್ ಹೇಳ್ತ್ ಅಂದಿ, ಎಲ್ರೂ ನಗಿಯಾಡಿದ್ರ್.
ಕಡಿಕೆ ಎಂತ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ, ಬುದ್ವಾರನೂ ಆ ಗಂಡ್ ಸಿಕ್ತ್. ನನ್ನನ್ ಕಂಡ್ ಓತ್ವಂತ್- ಅ ಗಂಡಿನ್ ಹತ್ರ ಪಪ್ಪ ಮೈಸೂರ್ಗೆ ಕರ್ಕಂಡ್ ಹೊಯ್ಲಿಯಾ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಂಡಿ. ಅದ್ ಹೇಳದ್ ಉತ್ರ ಕೇಂಡ್ರೆ ನಗಿ ಬತತ್. ಎಂತಾ ಹೇಳ್ತ್ ಅಂದೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗುತ್ತಾಯ್ಲಾ ಅಲ್ದಾ? ನಾನ್ ಪಪ್ಪಂಗೆ ದಿನಾ ತಮಾಷಿ ಮಾಡ್ತಾ ಆಯ್ಕಂತಿ ಅದ್ಕೆ ಪಪ್ಪ ನಂಗೂ ತಮಾಷಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ ಅಂಬ್ರ್. ನನ್ ಪಪ್ಪ ಹೀಗ್ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುದಾ? ಹೀಂಗೆಲ್ಲಾತಮಾಷಿ ಮಾಡುಕ್ಕಾತ್ ಅಂದೇಳಿ ನಂಗೆ ಗುತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲಾ ಇನ್ ಗುತ್ತಾಯ್ತ್ ನಂಗೆ! ಅಂತ್ ಕಾಣಿ. ಮಕ್ಳ್ ಮನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಪ್ಪಾ ಗುತ್ತೇ ಆತಿಲ್ಲಾ ಅಲ್ದಾ? ನೀವೆಲ್ರೂ ಒಂದ್ಸಲ ಒಂದ್ ಚಣ್ ಗಂಡಿನ್ ಆಯ್ಲಿ, ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಯ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಕಾಣಿ, ಎಂತ ಹೇಳ್ತೊ ಅಂದೇಳಿ ಕೇಣಿ ಅಕ್ಕಾ?

                                                                                                                               ಸವಿತಾ ಎನ್. ಸೂರಿಬೆಟ್ಟು.